Onze organisatie

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland bestaat uit 19 schoolbesturen en in totaal 35 scholen. In totaal gaan er circa 18.000 leerlingen binnen onze regio naar het reguliere voortgezet onderwijs en circa 550 leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet onderwijs onder het motto " gewoon waar het kan, speciaal waar het moet ".

Het samenwerkingsverband heeft een bestuur bestaande uit de directies van de 19 aangesloten schoolbesturen. De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is in handen van de directeur van het samenwerkingsverband.

De organisatie van het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen en hun besturen bij het realiseren van deze ambitie met een team van professionals. Het gaat hierbij om:

  • een team van consulenten passend onderwijs (het consultatieteam passend onderwijs)

Scholen kunnen zich door leden van dit team laten ondersteunen bij het vormgeven van een passend onderwijsarrangement voor een leerling met extra ondersteuningsbehoeften

  • het thuiszittersteam

Scholen en ouders kunnen zich door leden van het thuiszittersteam laten ondersteunen bij het zoeken van een passende onderwijsplek voor leerlingen die wel leerplichtig zijn maar (tijdelijk) niet meer naar school gaan.

  • de toewijzingscommissie

De toewijzingscommissie beoordeelt de toelaatbaarheid van leerlingen tot het VSO (cluster 3 en 4) of het OPDC in Drachten

  • het OPDC

Het OPDC in Drachten is een voorziening van het samenwerkingsverband waar leerlingen die staan ingeschreven op één van onze scholen voor regulier voortgezet onderwijs tijdelijk kunnen worden geplaatst voor een time-out. De toelating hiervoor wordt geregeld door de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband

 

 

 
Gerelateerde pagina's:
Top