Het bestuur

Het bestuur bestaat uit evenveel leden als er aangesloten schoolbesturen zijn. De bestuursleden worden voorgedragen door de aangesloten schoolbesturen.
Het bestuur treedt op als intern toezichthouder. Het bestuur heeft de bestuursbevoegdheden zoveel mogelijk gemandateerd aan de directeur en beperkt zich tot een toezichthoudende bestuursrol. Het gaat hierbij om meer om de vaststelling van het strategische beleid, het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening, het toezichtkader en de benoeming van de accountant.
De directeur legt verantwoording af aan het bestuur t.a.v. het gevoerde beleid en rapporteert daarin ook over de samenwerking tussen de scholen in het scholenoverleg. De directeur is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband. De schoolbesturen hebben hierbij een belangrijke taak. Zij leggen daarom verantwoording af over de wijze waarop op schoolniveau uitvoering is gegeven aan het ondersteuningsplan en de daarmee bereikte resultaten.

 

Top