Het thuiszittersteam

Onze ambitie is dat er binnen ons samenwerkingsverband geen enkele leerling thuiszit als gevolg van onvoldoende dekkend onderwijsaanbod of als gevolg van het eigen schoolbeleid. En mocht het toch het geval zijn, dan streven we er naar een snelle terugkeer naar het onderwijs binnen maximaal drie maanden.
Het samenwerkingsverband heeft binnen de regio De Friese Wouden afspraken gemaakt over een gezamenlijke effectieve aanpak van thuiszitten en verzuim.
Een thuiszittende leerling valt onder de verantwoordelijkheid van de school waar de leerling staat ingeschreven.
Om scholen te coachen, ondersteunen en adviseren in het proces van integrale aanpak voor het realiseren van een passend onderwijs(zorg)arrangement, heeft het samenwerkingsverband een thuiszittersteam ingesteld. Daarnaast monitort het samenwerkingsverband het aantal thuiszitters en de voortgang van het proces van het oplossen van het thuiszitters. Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan in de beleidsmonitor.

Het samenwerkingsverband richt haar ondersteuning op diverse soorten thuiszitters: relatieve thuiszitters (4 weken of langer aaneengesloten niet naar school), absolute thuiszitters (leerplichtige leerlingen zonder inschrijving en zonder vrijstelling van de leerplicht), leerlingen waarbij sprake is van zorgwekkend verzuim en leerlingen die terugkeren na het aflopen van een vrijstelling voor de leerplicht.
De school meldt de thuiszittende leerling bij het thuiszittersteam. Daar kan door de school om advies en/of ondersteuning worden gevraagd in het traject.
Samen wordt gekozen voor de gewenste inzet. De inzet vindt altijd plaats in samenwerking met de school en het consultatieteam. Het is ook mogelijk dat de ondersteuning wordt gevraagd door ouders, leerplichtambtenaren of derden. Maar ook dan vindt de inzet van het thuiszittersteam plaats in samenwerking met de school waar de leerling is ingeschreven of is aangemeld.

De inzet van het thuiszittersteam is altijd maatwerk. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van thuiszittende leerlingen bij de terugkeer naar het onderwijs, het ondersteunen van scholen bij het ontwerpen van een passend maatwerkprogramma voor een thuiszittende leerling of het doorpreken van impasses tussen betrokken partijen.
Thuiszittende leerlingen kunnen gemeld worden bij Zwanet Oosterhof (zwanet.oosterhof@swvzofriesland.nl) of op telefoonnummer 0512-799820.

Lees meer in de bijlagen van het ondersteuningsplan 2019 -2022 versie 2.0 (via onderstaande gerelateerde documenten):

  • Bijlage B2 Ondersteuningsplan: Bestrijding thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
  • Bijlage B6 Ondersteuningsplan: Werkproces thuiszitters verzuimers en vrijgestelde jongernen in de regio "de Friese Wouden

Gerelateerde documenten:
Top