Het thuiszittersteam

Onze ambitie is dat er binnen ons samenwerkingsverband geen enkele leerling thuiszit als gevolg van onvoldoende dekkend onderwijsaanbod of als gevolg van het eigen schoolbeleid. Wanneer er toch een leerling thuis komt te zitten, dan streven we naar een terugkeer in het onderwijs in maximaal drie maanden. Een thuiszittende leerling valt onder de verantwoordelijkheid van de school waar de leerling staat ingeschreven. Het samenwerkingsverband heeft binnen de regio De Friese Wouden afspraken gemaakt over een gezamenlijke effectieve aanpak van thuiszitten en van verzuim.

Het samenwerkingsverband heeft een thuiszittersteam ingesteld. Dit team coacht, ondersteunt en adviseert scholen in het proces van integrale aanpak om een passend onderwijs(zorg)arrangement voor de betreffende leerling te realiseren.

Ook monitort het samenwerkingsverband de thuiszitters. Er wordt gekeken naar aantallen, soorten problematiek, terugkeer in het onderwijs en bijzondere trajecten. Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan in de beleidsmonitor. Op basis van deze gegevens wordt elk jaar opnieuw gekeken wat nodig is en welk beleid hier het beste op aansluit.

Het samenwerkingsverband richt haar ondersteuning op diverse soorten thuiszitters:

  • Relatieve thuiszitters (4 weken of langer aaneengesloten niet naar school);
  • absolute thuiszitters (leerplichtige leerlingen zonder inschrijving en zonder vrijstelling van de leerplicht);
  • leerlingen waarbij sprake is van zorgwekkend verzuim; en
  • leerlingen die terugkeren na het aflopen van een vrijstelling voor de leerplicht.

 De school meldt de thuiszittende leerling bij het thuiszittersteam. De school kan ook om advies en/of ondersteuning worden gevraagd in het traject. Samen wordt gekozen voor de gewenste inzet. De inzet van het thuiszittersteam is maatwerk. Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

  • het begeleiden van thuiszittende leerlingen bij de terugkeer naar het onderwijs;
  • het ondersteunen van scholen bij het ontwerpen van een passend maatwerkprogramma voor een thuiszittende leerling;
  • het doorbreken van impasses tussen betrokken partijen;
  • etc.

Het is ook mogelijk dat de ondersteuning wordt gevraagd door ouders, leerplichtambtenaren of derden. Ook dan vindt de inzet van het thuiszittersteam plaats in samenwerking met de school waar de leerling is ingeschreven of is aangemeld.

Thuiszittende leerlingen kunnen gemeld worden via telefoonnummer 0512-799820.

In de bijlagen van het ondersteuningsplan 2019 -2022 versie 2.0 kunt u meer informatie vinden (via onderstaande gerelateerde documenten):

  • Bijlage B1 Ondersteuningsplan: Bestrijding thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
  • Bijlage B7 Ondersteuningsplan: Werkproces thuiszitters verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio "de Friese Wouden
Top