Het scholenoverleg

De uitvoering van de wet Passend Onderwijs vindt plaats op de werkvloer van de aangesloten scholen. Daarom is het van groot belang dat er steeds met de betrokken scholen wordt bekeken of het afgesproken beleid oplevert wat we voor ogen hebben, of er bijstellingen nodig zijn of dat er nieuw beleid ontwikkeld moet worden. Daarom is er een scholenoverleg ingericht.
Het scholenoverleg wordt gevormd door locatiedirecteuren van de verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband. Het scholenoverleg komt zes keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een technisch voorzitter.

Het scholenoverleg heeft de volgende taken:

  • Adviseren over het te voeren beleid en de uitvoering van het beleid in het ondersteuningsplan en de begroting
  • Fungeren als platvorm voor informatie-uitwisseling en afstemming van gezamenlijk schoolbeleid
  • Periodiek bespreken van de voortgang van de uitvoering van het ondersteuningsplan
  • Verschaffen van informatie aan de directeur t.b.v. het opstellen van managementrapportages over de
    voortgang en uitvoering van het ondersteuningsplan en de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.
Top