Het consultatieteam Passend Onderwijs

Om scholen te ondersteunen en te adviseren in de dagelijkse onderwijspraktijk, heeft het samenwerkingsverband een eigen consultatieteam.

Dit consultatieteam ondersteunt alle scholen bij het vormgeven en uitvoeren van passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Dit kan gaan om individuele leerlingen of groepen met extra ondersteuningsbehoeften.
Het aanbod is gericht op het versterken van de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Ook gaat het om het versterken van de structuur van leerlingondersteuning binnen de school.

Elke schoollocatie heeft een contactpersoon binnen het consultatieteam.
Het consultatieteam werkt vraaggestuurd en maakt jaarlijks met elke school maatwerkafspraken over de inzet van het consultatieteam binnen de school.

Vanuit het samenwerkingsverband is het doel om de komende vier jaar de docenten te ondersteunen die uitvoering geven aan Passend Onderwijs.
Ofwel: Passend Onderwijs naar de werkvloer brengen.
We willen bereiken dat ook voor docenten het aanbod vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar is, om zo docenten te ondersteunen in de praktijk. Voorbeelden zijn:

  • Het geven van handelingsadviezen aan docenten t.a.v. de ondersteuningsbehoeften van leerlingen vaak afgestemd met de ondersteuningscoördinator;
  • Voorlichting over de problematiek van leerlingen en het geven van ondersteuning aan teams bij leerlingbesprekingen;
  • Observeren van een leerling in de klas of observeren van het proces in een dynamische of moeilijke klas. Altijd gerelateerd aan de aanpak van de docenten. Vanuit de observaties worden de analyse en handelingsadviezen aan de docenten gegeven en toegelicht door de consulent;
  • Coachen van docenten. Dit kan door middel van een coachtraject, beeldcoaching en/of directe begeleiding (co-teaching) in de klas; hierbij is de leervraag van een docent of een team altijd leidend.
  • Ondersteuning bij schakeltrajecten tussen scholen zodat de leerling een goede overstap kan maken.

Op dit moment is het aanbod vanuit het consultatieteam beschikbaar voor de reguliere scholen van het samenwerkingsverband. Indien gewenst, kunnen er ook met de aangesloten VSO-scholen ondersteuningsafspraken gemaakt worden.

Top