Het consultatieteam Passend Onderwijs

Om scholen te ondersteunen en te adviseren in de dagelijkse onderwijspraktijk heeft het samenwerkingsverband een consultatieteam ingericht. Het consultatieteam ondersteunt scholen bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het gaat hierbij om ondersteuning bij het vormgeven en het uitvoeren van passende onderwijsarrangementen voor individuele of groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, het versterken van het aanbod basisondersteuning en het aanbod extra ondersteuning en het versterken van de structuur van leerling ondersteuning binnen een school. Elke schoollocatie heeft een contactpersoon binnen het consultatieteam.
Het consultatieteam werkt vraag gestuurd en maakt jaarlijks met elke school maatwerkafspraken over de inzet van het consultatieteam binnen de school.

Vanuit het samenwerkingsverband is het doel om de komende vier jaar de docenten te ondersteunen die uitvoering geven aan Passend Onderwijs.
Ofwel: Passend Onderwijs naar de werkvloer brengen.
We willen bereiken dat ook voor docenten het aanbod vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar is, om zo docenten te ondersteunen in de praktijk. Voorbeelden zijn:

  • Het geven van handelingsadviezen aan docenten t.a.v. de ondersteuningsbehoeften van leerlingen vaak afgestemd met de ondersteuningscoördinator;
  • Voorlichting over de problematiek van leerlingen en het geven van ondersteuning aan teams bij leerlingbesprekingen;
  • Observeren van een leerling in de klas of observeren van het proces in een dynamische of moeilijke klas gerelateerd aan de aanpak van de docenten. Vanuit de observaties worden de analyse en handelingsadviezen aan docenten gegeven en toegelicht door de consulent;
  • Coachen en begeleiden van docenten, desgewenst ook via observaties en/of begeleiding in de klas n.a.v. een leervraag van een docent;
  • Ondersteuning bij schakeltrajecten tussen scholen zodat de leerling een goede overstap kan maken.

Op dit moment is het aanbod vanuit het consultatieteam beschikbaar voor de reguliere scholen van het samenwerkingsverband. Indien gewenst, kunnen er ook met de aangesloten VSO-scholen ondersteuningsafspraken gemaakt worden.

 


Gerelateerde documenten:
Top