De Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders/leerlingen en personeelsleden die zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen. De OPR denkt mee over het beleid van het samenwerkingsverband en heeft onder meer instemmingsrecht over de vaststelling en wijzigingen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit is vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut. 
De agenda en bijbehorende notulen van de OPR kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de OPR, Resi van Gurp: 

resi.vangurp@stellingwerfcollege.nl

De OPR bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:

Perrsoneelsleden:

Johan van Dalfsen       Bornego College

Caroline Sleurink         OSG Sevenwolden

José Serier                 Gomarus College

Klaas de Jong             Nordwin College, interim voorzitter

Resi van Gurp             Stellingwerf College, secretaris

Ouders:

Annachiena de Vos      Burg. Harmsmaschool

Coby Meesters            SO Fryslân/School Lyndensteyn

 

Vacant:

Personeelslid: Renn4 / OSG Singelland / Linde College

Ouder: Terra / CSG Liudger / Lauwers College / Tjalling koopmans College


De Steiger en Portalis leven geen lid voor de OPR


Gerelateerde documenten:
Top