De Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (opr) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een lid van de (g)mr van een school is hierbij belanghebbende.

Taak OPR

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (opr) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de opr in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen (bron: www.passendonderwijs.nl).

Opr Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

De leden van de opr zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het aantal leden van de opr bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders of leerlingen.
Voor meer informatie over de opr, kunt u contact opnemen met dhr. Klaas de Jong(voorzitter), k.dejong@nordwincollege.nl

 

 

Documentatie en agenda 2016 ›

 

 

Top