De toewijzingscommissie

Het samenwerkingsverband is op grond van de wet passend onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van extra ondersteuning en voor het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het VSO cluster 3 en 4. Het samenwerkingsverband geeft hiervoor besluiten af. Dit besluit heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Daarnaast geeft het samenwerkingsverband toelaatbaarheidsverklaringen af voor plaatsing op het Praktijkonderwijs en indicatie voor LWOO.

Tenslotte is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties voor een plaatsing op het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) in Drachten.

Het samenwerkingsverband laat zich bij de indicatiestelling (VSO, Praktijkonderwijs, LWOO en OPDC) adviseren door een toewijzingscommissie. Deze commissie komt elke 2 weken bij elkaar om alle aanvragen te beoordelen en een advies uit te brengen.

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door de scholen voor voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) binnen en buiten het samenwerkingsverband. De aanvragen voor indicaties worden online ingediend via het digitale programma Indigo. De scholen van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO ontvangen hiervoor een inlogcodes. Scholen van buiten het samenwerkingsverband kunnen een gastaccount aanvragen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband (toewijzingscommissie@swvzofriesland.nl)

Top