Het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en voor alle leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het vso gaan.  

In het OPP staat wat een leerling nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij nog lastig vindt, maar ook het niveau waarop de school verwacht dat de leerling zal gaan uitstromen. Dit laatste wordt het uitstroomperspectief genoemd. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld op basis van informatie van u als ouder(s), de school en ook de leerling zelf. De school gebruikt hiervoor soms ook medische gegevens, gegevens over leerstoornissen zoals dyslexie en/of gegevens over de situatie thuis. 

De school overlegt met u als ouders over de inhoud van het OPP. De school stelt het verwachte uitstroomperspectief vast.  U heeft instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Dit is het deel waarin staat beschreven welke extra ondersteuning ingezet gaat worden.  

Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van uw kind.  Ook kunt u afspreken hoe vaak u bij elkaar zit om de voortgang te bespreken. Gedurende de schoolperiode kan het perspectief van uw kind veranderen. Daarom evalueert de school minimaal één keer per jaar het ontwikkelingsperspectief met u en stelt het waar nodig bij. 

Mocht u over het ontwikkelingsperspectief er met de school niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. 

Top